Regulamin

Regulamin rezerwacji i wynajmu apartamentu.

§1

Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji i wynajmu apartamentu. Dokonanie rezerwacji oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu. W momencie dokonania ostatecznej rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.

§2

Dokonanie, anulowanie rezerwacji.

 1. Rezerwacji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rezerwacji umieszczonego na stronie internetowej, mailowo lub telefonicznie;
 2. O dostępności terminów informuje kalendarz umieszczony na stronie internetowej apartamentu;
 3. Wstępne potwierdzenie rezerwacji z danymi dotyczącymi płatności zostaje wysłane drogą elektroniczną;
 4. W celu dokonania ostatecznej rezerwacji wymagana jest wpłata na konto bankowe Wynajmującego:
  – zaliczki w wysokości 30% całej należności w ciągu 72h od chwili dokonania wstępnej rezerwacji,
  – pozostałej kwoty na 3 dni przed datą przyjazdu do apartamentu lub gotówką w dniu przyjazdu.

Brak wpłaty anuluje rezerwację.

 • Rezerwujący ma prawo anulować rezerwację, niezwłocznie powiadamiając o tym Wynajmującego drogą mailową lub telefoniczną.
  Przy anulowaniu rezerwacji na 7 dni przed terminem przyjazdu, Rezerwującemu przysługuje zwrot w wysokości 50% wpłaconej zaliczki.
  Przy anulowaniu rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym przyjazdem, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

§3

Przyjazd

 

 1. Doba hotelowa trwa od godz. 15 00 do godz. 11 00 następnego dnia.
 2.  Gość zobowiązuje się poinformować Wynajmującego o godzinie przyjazdu najpóźniej na 1 godzinę przed przybyciem do apartamentu.
 3.  Zakwaterowanie powinno nastąpić do godz. 23 00; zakwaterowanie w godz. 23-8 wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 40zł.
 4. W przypadku niemożności dojazdu na umówioną godzinę, Gość zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie telefonicznie Wynajmującego.
 5. Przy zakwaterowaniu Gość jest proszony o okazanie ważnego dokumentu tożsamości.
 6. Odmowa zakwaterowania może nastąpić gdy Gość :
 •  odmówi okazania ważnego dokumentu tożsamości,
 • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • zachowuje się agresywnie.

 

§4

Pobyt

 

 1. Za pobyt w apartamencie pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 300 zł. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu po odbiorze apartamentu w należytym stanie.
 2. Gość zobowiązuje się do utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie. O ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie jak również szkodach wyrządzonych przez siebie, poinformuje niezwłocznie Wynajmującego. Koszt usunięcia ewentualnych szkód pokrywany jest z kaucji wpłaconej przez Gościa.
 3. W przypadku gdy Gość w rażący sposób narusza spokój, nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Gościowi pobytu w apartamencie i nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 4. W apartamencie obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej w godz. 22 00 – 6 00.
 5. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, za jego złamanie Gość zostaje obciążony kwotą 200 zł.
 6. W apartamencie obowiązuje zakaz pobytu zwierząt.
 7. Liczba osób mogących mieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie lub potwierdzeniu rezerwacji. Każda dodatkowa osoba ponosi koszty wynajmu zgodne z cennikiem.
 8. Gość może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody Wynajmującego.

 

§5

Wyjazd

 

 1. Godzina wyjazdu ustalana jest na dobę przed opuszczeniem apartamentu. W razie braku kontaktu klucz odbierany jest w godz. 10 00 – 11 00.
 2. Po uzgodnieniu z Wynajmującym możliwe jest wydłużenie doby hotelowej, o ile pozwala na to kalendarz rezerwacji. Przedłużenie pobytu do 3 godzin jest bezpłatne. Znaczne wydłużenie pobytu jest równoznaczne z zapłatą za kolejną dobę.

 

§6

Odpowiedzialność Wynajmującego

 

 1. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić Gościom warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu w apartamencie.
 2. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy Gości pozostawione w apartamencie.
 3. Wynajmujący nie odpowiada za niedogodności podczas pobytu związane z hałasem, pracami budowlanymi, remontami, brakiem dostawy mediów.

 

§7

Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe udostępniane przez Rezerwującego są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy najmu oraz prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, w tym stosownych dokumentów księgowych.
 2. Rezerwujący dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rezerwacją oraz na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących wyłącznie rezerwacji apartamentu.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Rezerwującego, wyrażona poprzez akceptację regulaminu. W przypadku nie podania danych osobowych, umowa nie może zostać zawarta z przyczyn technicznych. Rezerwującemu przysługuje prawo poprawy, kontroli, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie.
 4. Wszelkie nieuregulowane regulaminem przepisy są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”).

 

§8

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz właściwych ustaw.
 2. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.